Pon-Pia: 7:00 - 16:00, Sob: 7:00 - 12:00

Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže

Názov súťaže

Garden relax – súťaž bola ukončená

Výhercovia súťaže

Anka Holomeková

Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú v rámci aktivít webstránky elastavebniny.sk (ELA VRANOV s.r.o., Nám Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 445 835), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účel súťaže a organizátor

Účelom súťaže na stránke elastavebniny.sk na Facebooku je reklama a propagácia internetovej stránky organizátora súťaže. Organizátorom súťaže je ELA VRANOV s.r.o., Nám Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 445 835.

Začiatok a ukončenie súťaže

Do súťaže sa užívatelia Facebooku môžu zapojiť v období od 12.5. 2020 do 19.5. 2020 vrátane.

Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

Žrebovanie

Žrebovanie prebehne 20.5. 2020.

Výhra

Plynový gril BBQ Valencia v hodnote 129,90 € s DPH

Podmienky účasti

Do súťaže sa môže zapojiť každý vo veku minimálne 18 rokov. Do súťaže nebudú zaradení zamestnanci spoločnosti ELA VRANOV s.r.o., Nám Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 445 835. Do súťaže bude zaradený každý kto zazdieľa príspevok súťaže z facebookovej stránky Ela stavebnín na svojej nástenke.

Odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude vyžrebovaný z užívateľov Facebooku, ktorí na Facebooku zazdieľali príspevok súťaže. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku (správa). V prípade, že sa nepodarí kontaktovať výhercu, výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke www.elastavebniny.sk a na stránke Ela stavebnín na Facebooku.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke elastavebniny.sk.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi, prípadne prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí.

Súťaž s Ela stavebninami