Pon-Pia: 7:00 - 17:00, Sob: 7:00 - 12:00

Pravidlá súťaže

Súťažný post nájdeš na Facebooku

Viac označení zvyšuje šancu na výhru. Nezabudni lajknúť našu stránku na Facebooku a profil na Instagrame aby ti neušli žiadne súťaže a zaujímavé ponuky!

Ela Stavebniny na Facebooku
Ela Stavebniny na Instragrame

Stav, začiatok a ukončenie: Prebieha od 27.6. 2024 do 31.7. 2024 vrátane

Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

Názov súťaže a výhra

Súťaž s Ela stavebninami na Facebooku o 48 plechoviek piva Birel!.

Výherca súťaže

Výherca bude zverejnený na sociálnych sieťach a na tejto stránke

Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú v rámci aktivít webstránky elastavebniny.sk (ELA VRANOV s.r.o., Nám Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 445 835), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účel súťaže a organizátor

Účelom súťaže na stránke elastavebniny.sk na Facebooku je reklama a propagácia internetovej stránky organizátora súťaže. Organizátorom súťaže je ELA VRANOV s.r.o., Nám Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 445 835.

Žrebovanie

Výherca bude zverejnený na sociálnych sieťach a na tejto stránke

Podmienky účasti

Do súťaže sa môže zapojiť každý vo veku minimálne 18 rokov. Do súťaže nebudú zaradení zamestnanci spoločnosti ELA VRANOV s.r.o., Nám Slobody 1248, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 445 835. Do súťaže bude zaradený každý, kto pridá komentár k súťažnému príspevku na facebookovej stránke Ela stavebnín.

Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude vyžrebovaný z užívateľov Facebooku, ktorí sa zapojili do súťaže a splnili podmienky účasti. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku (správa). V prípade, že sa nepodarí kontaktovať výhercu do 24 hod., výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Výhra bude odovzdaná v Ela stavebninách na adrese Budovateľská 1289, 093 01 Vranov nad Topľou. Výhru nie je možné zaslať poštou. V prípade, že sa výherca nedostaví na odovzdanie výhry v dohodnutom čase, výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke www.elastavebniny.sk a na stránke Ela stavebnín na Facebooku a Instagrame.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke elastavebniny.sk.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi, prípadne prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Zdieľanie príspevku na Facebooku a likeovanie stránky na Facebooku nie je podmienkou účasti v súťaži.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom organizovaná, sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta (prevádzkujúca službu Facebook) a nemá s ňou ani s organizátorom súťaže žiaden vzťah. Meta (prevádzkujúca službu Facebook) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

  • zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,
  • obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  • obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,
  • podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  • propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,
  • ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,
  • navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,
  • organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

Organizátor súťaže nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním Facebooku, Instagramu alebo hackerským útokom na užívateľov, ktorí sa zapojili do súťaže.